MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN BỐN HƯỚNG (HD)

N: Kích thước cổ (Neck size)
– F: Kích thước mặt (Face size)
F = N + 150
– Hình vuông hoặc hình chữ nhật (Square or rectangular)
– Có thể tháo rời lõi dễ dàng (The core is removable easily)
– Khung và cách được làm từ nhôm định hình (Fremes and blades are made of extruded aluminum)
– Sơn tĩnh điện mầu trắng hoặc theo yêu cầu (powder coating in white or others)
  • N: neck size of Diffuser (mm)
  • NC: noise Criteria
  • V: outlet air velocity (m/s)
  • P: total pressure loss (Pa)
  • Q: supply air volume (m3/s)
  • L: air throw (m) corresponding to measuring
  • Points at various velocities: V1 = 0.75 m/s, V2 = 0.5 m/s, V3 = 0.38m/s
N NC Pt  Q L
 V1 V2 V3
150×150 20 1.0 0.7 3.0   72 …  1.0 1.0
1.25 1.0 4.0 108 …  1.0  2.0 
1.5 1.5 6.0  144  1.0 1.0  2.0 
30 1.75 2.0 8.0 144 1.0 2.0  2.0 
2.0 2.5 10  180  1.0  2.0  2.0 
35 2.5 4.0 16 216 2.0  2.0  3.0 
40  3.0  6.0   24  252 2.0  2.0  3.0
50  3.5  8.0  32   280 2.0  3.0  4.0 
4.0  10  42  324  2.0  3.0 5.0 
4.5  13 54  396  2.0  4.0  5.0 
225×225 20 1.0 0.7 3.0  180 1.0 1.0 2.0
1.25 1.0 4.0 252 1.0 2.0 2.0
1.5 1.5 6.0  288 1.0 2.0 2.0
30 1.75 2.0 8.0 324 2.0 2.0 3.0
2.0 2.5 10  396 2.0 2.0 3.0
35 2.5 4.0 16 468 2.0 3.0 4.0
40  3.0  6.0   24 576 2.0 2.0 3.0
50  3.5  8.0  32  684 3.0 4.0 5.0
4.0  10  42  756 3.0 5.0 6.0
4.5  13 54  864 4.0 5.0 6.0
375×375 20 1.0 0.7 3.0  540 1.0 2.0 2.0
1.25 1.0 4.0 648 2.0 2.0 3.0
1.5 1.5 6.0  792 2.0 3.0 4.0
30 1.75 2.0 8.0 936 2.0 3.0 4.0
2.0 2.5 10  1080 2.0 4.0 5.0
35 2.5 4.0 16 1322 3.0 4.0 5.0
40  3.0  6.0   24 1584 3.0 5.0 6.0
50  3.5  8.0  32  1836 4.0 5.0 6.0
4.0  10  42  2160 5.0 6.0 7.0
4.5  13 54  2376 6.0 6.0 7.0
250×150 20 1.0 0.7 3.0  1004 1.0 2.0 3.0
1.25 1.0 4.0 1296 2.0 2.0 3.0
1.5 1.5 6.0  1548 2.0 3.0 4.0
30 1.75 2.0 8.0 1836 2.0 4.0 5.0
2.0 2.5 10  2088 3.0 4.0 5.0
35 2.5 4.0 16 2592 3.0 5.0 6.0
40  3.0  6.0   24 3132 4.0 5.0 6.0
50  3.5  8.0  32  3636 5.0 6.0 7.0
4.0  10  42  4176 5.0 6.0 8.0
4.5  13 54  4680 5.0 7.0 8.0
250×150 20 1.0 0.7 3.0  72 1.0 2.0 3.0
1.25 1.0 4.0 108 2.0 3.0 3.0
1.5 1.5 6.0  144 2.0 3.0 5.0
30 1.75 2.0 8.0 144 3.0 4.0 5.0
2.0 2.5 10  180 3.0 5.0 5.0
35 2.5 4.0 16 216 3.0 5.0 6.0
40  3.0  6.0   24 252 4.0 5.0 6.0
50  3.5  8.0  32  280 6.0 6.0 7.0
4.0  10  42  324 6.0 7.0 8.0
4.5  13 54  396 6.0 7.0 9.0
250×150 20 1.0 0.7 3.0  1368 2.0 2.0 3.0
1.25 1.0 4.0 1692 2.0 3.0 4.0
1.5 1.5 6.0  2052 2.0 4.0 5.0
30 1.75 2.0 8.0 2376 3.0 4.0 5.0
2.0 2.5 10  2736 3.0 5.0 6.0
35 2.5 4.0 16 3384 4.0 6.0 7.0
40  3.0  6.0   24 4068 5.0 6.0 7.0
50  3.5  8.0  32  4752 6.0 7.0 8.0
4.0  10  42  5436 6.0 7.0 8.0
4.5  13 54 

Chủ đề liên quan

Liên hệ MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN BỐN HƯỚNG (HD)

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm Bình Ngân JSC

Cảm ơn 2673 Quý khách đã tín nhiệm sản phẩm MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN BỐN HƯỚNG (HD) từ ngày: 12 Tháng Mười Hai, 2014 công ty Quạt công nghiệp Bình Ngân JSC phân phối toàn quốc.